Klienti


Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za

účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme Klienti:

KAMI PROFIT BD, s.r.o.

Adresa sídla: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 117 921

Zapísaný: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146084/B

Zastúpený: Barbora Mikitová, konateľ

Tel. číslo: +421 2 208 66 007

Email: predaj@kami-profit.sk

(ďalej aj ako „KAMI PROFIT BD, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ”)

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitných zákonov a následne vystavovanie faktúr fyzickým osobám v postavení dotknutých osôb a plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu z takýchto zmluvných vzťahov vyplývajú.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje v Informačnom systéme Klienti spracúvame na základe osobitného zákona, a to zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných zákonov.

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade s Vami nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. komunikovať s Vami v rámci predzmluvného vzťahu.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý poskytujete svoje osobné údaje

Osobné údaje do Informačného systému Klienti poskytujete dobrovoľne, a to na dobu 10 rokov odo dňa platnosti a účinnosti uzatvorenia prvej zmluvy.

Máte právo ako dotknutá osoba od prevádzkovateľa:

  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,

  • požadovať opravu svojich osobných údajov,

  • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,

  • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

  • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,

  • požadovať prenosnosť údajov.

  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Tretie strany, sprostredkovatelia a príjemcovia 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované na základe zmluvy alebo v zmysle zákonov spoločnosti, ktorá realizuje stavbu ako generálny zhotoviteľ projektu a zároveň aj sprostredkúva predaj nehnuteľnosti, a to spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, IČO: 35 943 301.

Forma zverejnenia 

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú.

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos Vašich osobných údajov

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do krajín Európskej únie.

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby:

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Máte právo ako dotknutá osoba byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Za opakované poskytnutie Vašich osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky.

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

KAMI PROFIT BD, s.r.o. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. KAMI PROFIT BD, s.r.o., vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.